วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต


            ประวัติการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตอริสโตเติล
อริสโตเติล (Aristotoe) นักปราชญ์ชาติกรีก เป็นผู้ริเริ่มในการจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่  โดยแบ่งพืช ออกเป็น ไม้ยืนต้น (tree) ไม้พุ่ม (shrubs) และไม้ล้มลุก (herbs)  จำแนกสัตว์ออก พวกที่มีเลือดสีแดงและไม่มีเลือดสีแดง


ทีโอเฟรทัส
ที่มา http://www.gpo.or.th/various_pharmacy/persons/TheopharatusD.jpg
ทีโอเฟรทัส (Theophratus) นักปราชญ์ชาติกรีก ได้อธิบายการจำแนกพืชไว้ในหนังสือชื่อ  Historia  Plantarum โดยบรรยายลักษณะพืชไว้ถึง 500 ชนิด ต่อมาได้รับการยกย่องเป็น "บิดาแห่งพฤษศาสตร์"


จอห์นเรย์
ที่มา http://brianjford.com/p-John_Ray.jpg
จอห์นเรย์ (John Ray) นักชีววิทยาชาวอังกฤษ ได้จำแนกพืชออกเป็นพืชใบเลี้ยงคู่และพืช ใบเลี้ยงเดี่ยว  และเป็นผู้นำคำว่า สปีชีส์ (species) มาใช้เป็นครั้งแรก 

คาโรลัส สินเนียส
ที่มา http://obits.eons.com/obits/tributes/carolus_linnaeus/11110-1-photo.jpg
คาโรลัส สินเนียส (Carolus Linnaeus) นักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดน  เป็นผู้ริเริ่มจัดการ ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์(Scientific name)ให้กับสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยคำ 2  คำ  คำแรกเป็นชื่อ จีนัส (Genus) ส่วนคำที่สองเป็นชื่อระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต  การเรียกชื่อโดยใช้ 2  คำเช่นนี้เรียกว่าระบบทวินาม (Binomial  nomenclature)  ได้เขียนหนังสือชื่อ Systema  Naturae  และ  Species  Plantarum  ต่อมาได้รับการยกย่องว่าเป็น  บิดาแห่งการจำแนกสิ่งมีชีวิต (Father  of  Modern  Classification)


เอิร์น แฮคเคล
ที่มา http://www.payer.de/mahavamsa/chronik01a01.gif
เอิร์น แฮคเคล (Ernst Haeckel) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น  3 อาณาจักร คือ อาณาจักรพืช   อาณาจักรสัตว์  และอาณาจักรโปรติสตา ได้นำคำว่า โพรทิสตา (Protista)  มาใช้เป็นคนแรก
โคปแลนด์ (Copeland) จำแนกสิ่งมีชีวิตเป็น 4 อาณาจักร คือ
1. อาณาจักรโมเนอรา (Kingdom Monera)
2. อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom Protista)
3. อาณาจักรพืช (Kingdom Metaphyta)
4. อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Metazoa)
วิตเทเกอร์ (Whittaker)ได้จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น  5  อาณาจักรคือ    
การจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยลักษณะสำคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่ม โดยการแบ่งตามลำดับชั้นจากกลุ่มใหญ่ที่สุดลงไปถึงชนิดดังนี้
อาณาจักร (Kingdom)
               ไฟลัม (Phylum) ของสัตว์ หรือดิวิชัน (Division) ของพืช
                         ชั้น (Class)
                              อันดับ (Order)
                                        วงศ์ (Family)
                                               สกุล (Genus)
                                                       ชนิด (Species)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น